top of page

GDPR.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsme povinni shromažďovat a jinak zpracovávat osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro poskytnutí zdravotních služeb a jejich vykázání zdravotní pojišťovně, pokud se jedná o zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Správcem Vašich osobních údajů je poskytovatel zdravotních služeb Urologie Malešice, s.r.o., Kubánské náměstí 1327/15, 100 00 Praha 10, IČ 28944658, kontaktní telefon 605 987 650.

Rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Konkrétně se jedná zejména o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění a vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci obsahují skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených klinických a jiných vyšetřeních, o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou a další právními předpisy stanovené údaje. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s Vašimi osobními údaji na základě zákonem stanoveného oprávnění seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a jejich ochrana je zajištěna v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Jako subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat o opravu osobních údajů, nejsou-li vedeny správně nebo jsou-li nepřesné, právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu údajů, kterou nejsou zpracovávány z titulu plnění zákonné povinnosti. Vaším právem je rovněž právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Cookies

bottom of page