GDPR.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsme povinni shromažďovat a jinak zpracovávat osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro poskytnutí zdravotních služeb a jejich vykázání zdravotní pojišťovně, pokud se jedná o zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Správcem Vašich osobních údajů je poskytovatel zdravotních služeb Urologie Malešice, s.r.o., Kubánské náměstí 1327/15, 100 00 Praha 10, IČ 28944658, kontaktní telefon 605 987 650.

Rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Konkrétně se jedná zejména o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění a vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci obsahují skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených klinických a jiných vyšetřeních, o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou a další právními předpisy stanovené údaje. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s Vašimi osobními údaji na základě zákonem stanoveného oprávnění seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a jejich ochrana je zajištěna v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat o opravu osobních údajů, nejsou-li vedeny správně nebo jsou-li nepřesné, právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu údajů, kterou nejsou zpracovávány z titulu plnění zákonné povinnosti. Vaším právem je rovněž právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (Úřad pro ochranu osobních údajů).

ADRESA

Kubánské náměstí 1327/15

Praha 10   100 00

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Středa 7:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Čtvrtek - Pátek 7:00 - 12:00

UROLOGIE MALEŠICE, S.R.O.

IČ 28944658

IČZ 10642000, IČP 10642001

© 2020 Urologie Malešice, s.r.o.

Kubánské náměstí 1327/15, Praha 10

Telefon 605 987 650