top of page

JINÁ OSOBA.

Jako poskytovatel zdravotních služeb jsme povinni chránit osobní údaje pacientů. Tuto povinnost mlčenlivosti nám ukládá zákon o zdravotních službách (§ 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).

RECEPTY/POUKAZY/ŽÁDANKY

Recept/poukaz na zdravotní pomůcku/žádanka na vyšetření obsahují osobní údaje pacienta včetně informace o léčbě.

  1. Pokud žádá recept/poukaz/žádanku jiná osoba než pacient, musíme mít jistotu, že pacient s předáním receptu/poukazu/žádanky a tím i citlivých osobních informací této osobě souhlasí. Proto je nutné, aby pověřená osoba s sebou k vyzvednutí receptu/poukazu/žádanky přinesla vyplněný formulář „Zmocnění k vyzvednutí receptu/poukazu/žádanky“, ve kterém bude k vyzvednutí pacientem zmocněna. Formulář musí být vlastnoručně podepsán pacientem. Vyplněný formulář bude založen do zdravotnické dokumentace pacienta. Totožnost osoby, která bude recept/poukaz/žádanku za pacienta vyzvedávat, bude ověřena dle občanského průkazu.

  2. V případě, že recept/poukaz/žádanku přijde vyzvednout opatrovník pacienta, musí s sebou přinést písemný doklad, kterým prokáže, že je opatrovníkem pacienta a současně, že je oprávněn za pacienta vyřizovat záležitosti týkající se poskytování zdravotních služeb (nejčastěji se bude jednat o rozhodnutí soudu, kterým soud jmenuje opatrovníka a současně vymezí okruh činností, ve kterých je opatrovník oprávněn pacienta zastupovat, rozhodnutí musí obsahovat doložku právní moci, aby bylo zřejmé, že se jedná o pravomocné rozhodnutí). Pokud opatrovník nemá oprávnění k zastupování pacienta v záležitostech týkajících se poskytování zdravotních služeb a současně pacient není v rozhodování o zdravotních službách omezen, může opatrovník přinést pacientem podepsaný formulář Zmocnění k vyzvednutí receptu/poukazu/žádanky, kde pacient uvede opatrovníka jako oprávněnou osobu.

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Jiným osobám můžeme údaje o pacientovi poskytnout, pouze pokud s tím pacient prokazatelně souhlasí. Výpis ze zdravotnické dokumentace pacienta obsahuje soubor citlivých osobních údajů, a proto jeho předání jiné osobě podléhá přísným pravidlům. Pokud přijde pro výpis ze zdravotnické dokumentace jiná osoba než pacient, musíme mít jistotu, že pacient s předáním výpisu jiné osobě skutečně souhlasí.

  1. Pokud pacient podepsal přímo v ordinaci souhlas s předáním výpisu ze zdravotnické dokumentace jiné osobě a tento souhlas máme založený ve zdravotnické dokumentaci, je možné výpis ze zdravotnické dokumentace předat přímo osobě, kterou pacient v souhlasu konkrétně určil. Před předáním výpisu bude totožnost osoby, která výpis vyzvedává, ověřena dle občanského průkazu.

  2. Pokud pacient souhlas s předáním výpisu ze zdravotnické dokumentace jiné osobě v ordinaci nepodepsal a k vyzvednutí výpisu pošle jinou osobu, je nutné, aby tato jím pověřená osoba s sebou k vyzvednutí výpisu ze zdravotnické dokumentace přinesla vyplněný formulář „Souhlas s poskytováním informací osobám určeným pacientem. S ohledem na citlivost osobních dat uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace a jejich rozsah jsme nuceni požadovat, aby podpis pacienta na formuláři byl úředně ověřen. Formulář bude založen do zdravotnické dokumentace pacienta. Totožnost osoby, která bude výpis za pacienta vyzvedávat, bude ověřena dle občanského průkazu.

  3. V případě, že výpis ze zdravotnické dokumentace přijde vyzvednout opatrovník pacienta, kterého pacient při návštěvě ordinace písemně neuvedl jako osobu, která je oprávněna nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy, musí s sebou přinést písemný doklad, kterým prokáže, že je opatrovníkem pacienta a současně, že je oprávněn za pacienta vyřizovat záležitosti týkající se poskytování zdravotních služeb (nejčastěji rozhodnutí soudu, kterým soud jmenuje opatrovníka a současně vymezí okruh činností, ve kterých je opatrovník oprávněn pacienta zastupovat, rozhodnutí musí obsahovat doložku právní moci, aby bylo zřejmé, že se jedná o pravomocné rozhodnutí). Pokud opatrovník nemá oprávnění k zastupování pacienta v záležitostech týkajících se poskytování zdravotních služeb a současně pacient není v rozhodování o zdravotních službách omezen, může opatrovník přinést pacientem podepsaný formulář „Souhlas s poskytováním informací osobám určeným pacientem, kde bude opatrovník uveden jako oprávněná osoba. Podpis pacienta na formuláři musí být úředně ověřen.

bottom of page